logo
>>Event Agenda
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565
10:00 -10:10
กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพีจำกัด (มหาชน)

10:10 - 10:20
กล่าวรายงานความร่วมมือ ในการจัดงาน
img
คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

10:20-10:30
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
img
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)


10:30-10:50
ปาฐกถาพิเศษ Keynote Speech “Leveraging Thailand's Digital Economy for Future Competitiveness”
img
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ) 

10.50-11.30
พิธีมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022”
13.05-13.30
“Towards a Digital Ecosystem for a Smart Thailand” การเข้าสู่โลกดิจิทัลช่วยสร้างโอกาสดิจิทัลทรานฟอร์เมชันช่วยให้รับมือกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น
img
ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

13.35-13.55
Key cybersecurity trends and implications for businesses for digital transformation.
img
คุณพิรดา อิงค์ธเนศ

Chief Operation Officer (COO) DataOne Asia Co.,Ltd

14:00-15:00
“Enhancing the Digital Infrastructure in Next Normal” “เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานแบบดิจิทัลในยุคปกติใหม่”
img
คุณพูลศิริ นิลกิจศรานนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. 


img
คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม

Chief Technology Officer,

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

img
ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด SCB Abacus

img
คุณสุรักษ์ ธรรมรักษ์

Systems Engineer Manager

NUTANIX Thailand

15:00 - 16:00
“Leveraging Thailand’s competitiveness with Digital Transformation” ดิจิทัลทรานฟอร์เมชันช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพได้มากเพียงใด
img
คุณปฐม อินทโรดม

กรรมการสภาดิจิทัลฯ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย DGT

img
ดร.สุเมธ องกิตติกุล

รองประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Thailand Development Research Institute / ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ TDRI    

img
คุณอมฤต ฟรานเซน

รองเลขาธิการ และ เลขานุการและกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันอังคาร 29 พฤศจิกายน 2565
10.00-10.30
“Digital Transformation and Its Influence on GDP” ดิจิทัลทรานฟอร์มชัน กับการยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
img
คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)

10.30-10.55
“Data analytics & Insights for maximizing the corporate’s operations” การปรับตัวสำหรับธุรกิจ และความสำคัญของการอัปเดตข้อมูลในสภาวะวิกฤต สำหรับองค์กรแบบ Real-time เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
img
คุณสุรักษ์ ธรรมรักษ์

Systems Engineer Manager

NUTANIX Thailand

11.00-12.00
“Digital Culture and Mindset” วัฒนธรรมและกรอบความคิดด้านดิจิทัล
img
คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมสรรพากร

img
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.15-13.55
"Digital Transformation Maturity Model: Finding the Right Dose for Thailand"
img
คุณขนิษฐ์ ผาทอง

ที่ปรึกษา

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)


img
คุณจำรัส สว่างสมุทร

ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

img
ดร.รัชดา เจียสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

14.00-14.25
“Increasing the Customer Experience for the company’s best result” เพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่น่าพอใจ
img
อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.30 - 14.55
“Modernize your Enterprise with Data Services that Deliver Cloud Operations Everywhere”
img
คุณสุรชัย อรรถมงคลชัย

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจไฮบริดไอทีประจำประเทศไทย

Hybrid IT Country Manager

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

15.00-16.00
“Digital SMEs Transformation, driving the businesses with innovation and new business model”
img
คุณทวีศักดิ์ วิวัฒวิทยาวงศ์

วิศวกรชำนาญการพิเศษ กองพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กน.กสอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

img
คุณธีระพงษ์ ลิมป์ประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด

img
คุณอัจฉราพร หมุดระเด่น

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ หัวหน้าสถาบัน ADTE สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เรา และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (คลิกรายชื่อ) ประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. รหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว
  2. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
  3. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
  4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  5. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น !@#$%^&*()\-_=+{};:,<.>§~