เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เรา และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (คลิกรายชื่อ) ประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. รหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว
  2. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
  3. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
  4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  5. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น !@#$%^&*()\-_=+{};:,<.>§~