logo
Event Agenda>>
วันพฤหัส 8 กุมภาพันธ์ 2567
09:25-09:30
VTR "THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024"
09:30-09:40
Welcome speech กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
09:40-10:15
Award Ceremony

10:15-10:20
ถ่ายภาพรวม
img
คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
img
คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
Chairman, Deputy Secretary General and Chairman of ICTI, FTI
img
คุณชาติชาย สุทธาเวศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
10:20-10:30
Coffee Break
10:30-11:00
[Keynote] Decoding the Future : Google AI Roadmap
img
ปริพล ทู้ไพเราะห์
Technical Director บริษัท Cloud Ace จำกัด
11:00-11:30
[Panel Discussion] Why Digital Maturity Index will drive the organizations’ digital readiness
img
ดร. ตฤณ ทิวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
img
คุณสมภพ สันติวัฒนกุล
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Strategy and InnovationธนาคารกสิกรไทยModerator คุณธนิต แกล้วเดชศรี
11:30-12:00
[Keynote] อัปเดตเทรนด์การตลาดที่ SME ควรรู้เพื่อยกระดับในทัน AI
img
คุณณัฐพล จิตงามพงศ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดาต้าเทคโนโลยี บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
12:00-13:00
Lunch Break
13:00-13:30
[Keynote] Boosting Productivity with Microsoft AI Tools
img
ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช
Microsoft MVP - AITechnology Instructor and Consultant - Next Flow
13:30-14:00
[Keynote] Leveraging AI for Performance-Based Digital Advertising
img
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน
14:00-14:30
[Keynote] The Power of Generative Visualization
img
ชลิต ตันติธรรม
Senior Business Development & Partnership Manager, Getty Images
14:30-15:00
[Keynote] Revolutionizing Business Strategy with AI Power
img
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Co-Founder & Director of Planning & Ideas Brandbaker
15.00 - 15.15
Coffee Break
15:15-16:15
[Panel Discussion] Sharing the Digital Transformation Experience to become the Digital Champions
2 Award Winners
1. คุณชาญ โชคชัย รองผู้จัดการ ฝ่าย VDC BIMบริษัท นันทวัน จำกัด2. คุณสมภพ ไกรกาบแก้ว ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Moderator : คุณมณัชยา ผิวเผือก
16:15-16:30
Lucky Draw และ สรุปภาพรวมของงาน
MC ดำเนินการ

ARIP

ARIP VISION & MISSION

เป็นผู้นำในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจำเป็นต่อการดำเนิน ธุรกิจ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบริการทางการสื่อสาร การตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
 1. ด้านผลิตคอนเทนต์
  เป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหา ด้านบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดไอที การศึกษา และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นข้อมูลในเชิงลึก การวิเคราะห์เชิง ธุรกิจในรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริหารเจ้าของกิจการ และเนื้อหาในเชิง กว้าง หรือภาพรวมสำหรับผู้อ่านทั่วไป รวมถึงเนื้อหาเพื่อพัฒนาบุคลากร ในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
 2. ด้านสื่อ
  เป็นผู้นำด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ รับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งานนิทรรศการ สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่อสังคมออน์ไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ด้านบริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
  เป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำ ปรึกษาทางการตลาด การฝึกอบรม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ  ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
 4. ด้านพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
  บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และแอปพลิเคชัน ผ่านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ ทางการตลาดที่ช่วยในการสื่อสารด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การสื่อสาร การตลาดประสบความสำเร็จ และสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ
 5. ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)
  บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีบรรษัทภิบาล ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตาม กฎหมาย ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส มุ่งเน้นการ สร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีความ รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

Digital Project and Digital Marketing Service

การให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service) เพื่อตอบโจทย์การตลาดของลูกค้าองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่
 • การวางกลยุทธ์การตลาด (Online Marketing Strategy)
 • การสื่อสาร (Online Communication Strategy)
 • การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล (Branding)
 • กลยุทธ์การตลาดผ่านเนื้อหา (Content Marketing Strategy)
 • การสร้างสรรค์เนื้อหาที่สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ (Creative Content) 
 • การบริหารสื่อออนไลน์ (Online Content Management)
 • การวางแผน และซื้อสื่อดิจิทัล (Online Media Plan and Buy)
 • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing and Communication)
รวมถึงการวัดผล วิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพื่อนำไปสู่การทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง
สามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบ ลูกค้ารายย่อย ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร

BUSINESS+
DIGITAL MAGAZINE

เกี่ยวกับ Business+
นิตยสารธุรกิจในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ที่นำเสนอบทความและคอลัมน์เจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการตลาด ครอบคลุมหลากอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจต่างๆ นำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจ พร้อมบทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ครบถ้วนด้วยกรณีศึกษา และข่าวสารจากมุมอื่นๆ ของโลกเพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไทย บนรูปแบบใหม่ New Look !! Business+ โดยมีกลุ่มผู้อ่านหลัก คือ ผู้บริหารระดับสูง (CEO) และกลุ่มนักศึกษา

WISIMO
Knowledge Management (KMS)
และ Learning Management (LMS)

ARIP ได้ทำการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์กรขึ้นเอง ที่มีชื่อว่า WISIMO ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ทั้งในด้าน Knowledge Management (KMS) และ Learning Management (LMS) โดยระบบ WISIMO จะนำเอา สมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการของบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นตัวตั้งในการกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Road Map) โดยการกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ผ่านข้อมูลวิเคราะห์ Gap Analysis ทำให้สามารถออกแบบเส้นทางการพัฒนาบุคลากรได้ตามสมรรถนะที่ต้องการในแต่ละตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรที่สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

WISIMO จะช่วยในการจัดฝึกอบรมขององค์กรง่ายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ WISIMO จะทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้อบรม/บุคลากร HR และผู้บริหาร ทำให้การพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบุคลากรในองค์กรได้เติบโตและมีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์และยกระดับองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร

Techhub คลับของคนไอที แหล่งรวม How To , Tips เทคนิคสายไอที

เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ใครหลายคน รู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยี เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างคล่องตัว แก้ปัญหาได้ตรงจุด สร้างแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตสะดวกขึ้น พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาในยามที่ต้องการความช่วยเหลือ เราจึงภูมิใจนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ อ่านง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว “เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเข้าใจไอทีได้ ”

Techhub เป็นสื่อไอทีในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เรามีทีมคอนเทนต์คุณภาพที่มุ่งสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และตอบโจทย์ผู้อ่านได้อย่างตรงจุด

©️ Techhub.in.th เว็บรวม How To , Tips เทคนิค อัปเดตทุกวัน ⭐️เพราะ Techhub อยากให้คนรู้ทันเทคโนโลยี ฉลาดใช้ ไม่ตกเป็นเหยื่อ