logo

SEMINAR AGENDA

วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565

เวลา ความยาว รายการ
10:00 -10:10 10 นาที กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ
img

คุณมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพีจำกัด (มหาชน)

10:10 - 10:20 10 นาที กล่าวรายงานความร่วมมือ ในการจัดงาน
img

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

10:20-10:30 10 นาที กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
img

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)


10:30-10:50 20 นาที ปาฐกถาพิเศษ Keynote Speech “Leveraging Thailand's Digital Economy for Future Competitiveness”
img

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ) 

10.50-11.30 40 นาที พิธีมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022”
13.05-13.30 25 นาที “Towards a Digital Ecosystem for a Smart Thailand” การเข้าสู่โลกดิจิทัลช่วยสร้างโอกาสดิจิทัลทรานฟอร์เมชันช่วยให้รับมือกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น
img

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

13.35-13.55 20 นาที Key cybersecurity trends and implications for businesses for digital transformation.
img

คุณพิรดา อิงค์ธเนศ

Chief Operation Officer (COO) DataOne Asia Co.,Ltd

14:00-15:00 1 ชม. “Enhancing the Digital Infrastructure in Next Normal” “เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานแบบดิจิทัลในยุคปกติใหม่”
img

คุณพูลศิริ นิลกิจศรานนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. 


img

คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม

Chief Technology Officer,

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

img

ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด SCB Abacus

img

คุณสุรักษ์ ธรรมรักษ์

Systems Engineer Manager

NUTANIX Thailand

15:00 - 16:00 1 ชม. “Leveraging Thailand’s competitiveness with Digital Transformation” ดิจิทัลทรานฟอร์เมชันช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพได้มากเพียงใด
img

คุณปฐม อินทโรดม

กรรมการสภาดิจิทัลฯ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย DGT

img

ดร.สุเมธ องกิตติกุล

รองประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Thailand Development Research Institute / ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ TDRI    

img

คุณอมฤต ฟรานเซน

รองเลขาธิการ และ เลขานุการและกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันอังคาร 29 พฤศจิกายน 2565

เวลา ความยาว รายการ
10.00-10.30 30 นาที “Digital Transformation and Its Influence on GDP” ดิจิทัลทรานฟอร์มชัน กับการยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
img

คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)

10.30-10.55 25 นาที “Data analytics & Insights for maximizing the corporate’s operations” การปรับตัวสำหรับธุรกิจ และความสำคัญของการอัปเดตข้อมูลในสภาวะวิกฤต สำหรับองค์กรแบบ Real-time เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
img

คุณสุรักษ์ ธรรมรักษ์

Systems Engineer Manager

NUTANIX Thailand

11.00-12.00 1 ชม. “Digital Culture and Mindset” วัฒนธรรมและกรอบความคิดด้านดิจิทัล
img

คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมสรรพากร

img

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13.15-13.55 35 นาที "Digital Transformation Maturity Model: Finding the Right Dose for Thailand"
img

คุณขนิษฐ์ ผาทอง

ที่ปรึกษา

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)


img

คุณจำรัส สว่างสมุทร

ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

img

ดร.รัชดา เจียสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

14.00-14.25 25 นาที “Increasing the Customer Experience for the company’s best result” เพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่น่าพอใจ
img

อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.30 - 14.55 25 นาที “Modernize your Enterprise with Data Services that Deliver Cloud Operations Everywhere”
img

คุณสุรชัย อรรถมงคลชัย

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจไฮบริดไอทีประจำประเทศไทย

Hybrid IT Country Manager

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

15.00-16.00 1 ชม. “Digital SMEs Transformation, driving the businesses with innovation and new business model”
img

คุณทวีศักดิ์ วิวัฒวิทยาวงศ์

วิศวกรชำนาญการพิเศษ กองพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กน.กสอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

img

คุณธีระพงษ์ ลิมป์ประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด

img

คุณอัจฉราพร หมุดระเด่น

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ หัวหน้าสถาบัน ADTE สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)