รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024

รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัลโดย นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ร่วมกันจัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” ขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในองค์กรและดำเนินธุรกิจได้อย่างความสำเร็จ เป็นองค์กรที่สามารถนำดิจิทัลไปใช้ในโครงการ ต่าง ๆ ทั้งกระบวนการดำเนินงานสำหรับภายในหรือภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจภายในองค์กรเองและ/หรือนำไปใช้ระหว่างองค์กรกับภายนอกเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า และความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านโครงการริเริ่มด้านดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ชนะจากการพิจารณารางวัลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับถ้วยรางวัลจากโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัครพิจารณารางวัล
คุณสมบัติผู้สมัครพิจารณารางวัล

img-1
img-2
img-3
ขั้นตอนการพิจารณารางวัล
img-4
img-5
img-6
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

การพิจารณารางวัลจะพิจารณาด้วยเกณฑ์ Digital Maturity Index ใน 5 มิติดังนี้

โดยในแต่ละมิติจะพิจารณาตามตัวชี้วัดดังนี้

 • การตั้งเป้าหมาย/วิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่ชัดเจน
 • การประเมินสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กร เช่น แนวโน้มด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน ความต้องการและศักยภาพ/ขีดความสามารถในการปรับตัว
 • การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 • การสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรผ่านช่องทางดิจิทัลให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่การเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงาน
 • การดูแลรักษาระบบและความปลอดภัย
 • การระบุระดับความต้องการเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานเพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า
 • หลักธรรมภิบาลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยี
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 • การสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาทักษาดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับพนักงาน
 • การยกระดับการดำเนินงานดิจิทัล
 • การเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้ากับห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าซึ่งรวมถึงช่องทางและกลไกตอบสนอง การโฆษณาผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์

การพิจารณารางวัลจะพิจารณาด้วยเกณฑ์ Digital Maturity Index ใน 5 มิติดังนี้

โดยในแต่ละมิติจะพิจารณาตามตัวชี้วัดดังนี้

 • การตั้งเป้าหมาย/วิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่ชัดเจน
 • การประเมินสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กร เช่น แนวโน้มด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน ความต้องการและศักยภาพ/ขีดความสามารถในการปรับตัว
 • การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 • การสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรผ่านช่องทางดิจิทัลให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่การเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงาน
 • การดูแลรักษาระบบและความปลอดภัย
 • การระบุระดับความต้องการเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานเพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า
 • หลักธรรมภิบาลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยี
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 • การสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาทักษาดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับพนักงาน
 • การยกระดับการดำเนินงานดิจิทัล
 • การเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้ากับห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าซึ่งรวมถึงช่องทางและกลไกตอบสนอง การโฆษณาผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์
คะแนนการพิจารณารางวัล
ระดับ คะแนน คำอธิบาย

ระยะเวลาการพิจารณารางวัล
ขั้นตอน ระยะเวลา ช่องทาง/รูปแบบ

ปิดรับสมัครแล้ว