SEMINAR AGENDA

วันอังคาร 26 ตุลาคม 2564

เวลา ความยาว รายการ
10:00 -10:10 10 นาที Welcome speech
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
img

คุณมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ
บริษัท เออาร์ไอพีจำกัด (มหาชน)

10:10-10:20 10 นาที Program objective Speech
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
img

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10:20-10:30 10 นาที Co-operation Speech
กล่าวรายงานความร่วมมือในการจัดงาน
img

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธุ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

10:30-10:50 20 นาที Keynote Speech “Digital Leadership in a Modern Age”
ปาฐกถาพิเศษ “ผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล”
img

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:50-11:30 40 นาที Award Ceremony พิธีมอบรางวัล
“THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021”
img

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14:00-14:25 25 นาที Business Data Analytics for Maximizing Business Performance
เปลี่ยนแปลงบริบทของการดำเนินธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง
img

คุณกวินธร ภู่ตระกูล

ผู้จัดการประจำประเทศไทย
Tableau Software (Thailand)

14:25-14:50 25 นาที Modernize and Build the Trusted Digital Workplace
Digital Workplace กับประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในยุค Next Normal
img

ดร. คเณศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์

Dell Senior Client Technologist

14:50-15:50 1 ชม. “Thailand’s Digital Transformation Infrastructure, ready or not”
กฎหมาย ระเบียนและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลหรือยัง
img

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

img

คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

img

คุณปฐม อินทโรดม

กรรมการ กรรมการสภาดิจิทัลฯ


วันพุธ 27 ตุลาคม 2564

เวลา ความยาว รายการ
10:00-10:30 30 นาที Keynote “Trusted digital identity for the digital age”
img

Mr. Jonathan Marskell

World Bank

10:30-11:00 30 นาที Keynote “Digital ID : the security concern” ดิจิทัลไอดีกับความปลอดภัย
img

คุณพรพรหม ประภากิตติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย
ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย

11:00-11:30 30 นาที Changing the digital framework to new normal era “ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลในยุคปกติใหม่”
img

คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี

ผู้จัดการประจำประเทศไทย
นูทานิคซ์

11:30-12:20 50 นาที “Case study : Transforming the business to digital company with digital framework”
“กรอบแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล”
img

คุณสีหนาท ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

img

ดร. นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ดีลอยท์ ประเทศไทย

img

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสรรพากร

14:00-14:25 25 นาที Digital Transformation strategies for the enterprise
“กลยุทธ์สู่ความสำเร็จทางดิจิทัลสำหรับองค์กร”
img

คุณสุรชัย อรรถมงคลชัย

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจไฮบริดไอทีประจำประเทศไทย
บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

14:25-14:50 25 นาที Changing the IT environments & infrastructures in the organization
“ปรับเปลี่ยนแวดล้อมการทำงาน เพื่อนำองค์กรสู่ยุคดิจิทัล”
img

คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14:50-15:15 25 นาที Foundation technology for digital transformation
“เทคโนโลยีพื้นฐานสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล”
img

คุณพิรดา อิงค์ธเนศ

รองผู้อำนวยการ
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

15:15-16:15 1 ชม. “Digital Transformation Framework”
บริบทใหม่เพื่อความอยู่รอด ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร
img

คุณสุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

img

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

เลขานุการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

img

คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

img

คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี

ผู้จัดการประจำประเทศไทย
นูทานิคซ์


วันพฤหัส 28 ตุลาคม 2564

เวลา ความยาว รายการ
10:00-10:30 30 นาที Keynote Digital SMEs transformation
“เอสเอ็มอีสู่เส้นทางดิจิทัล”
img

คุณภักดี อัญญะกมล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ETDA's Partner

10:30-11:00 30 นาที Keynote “Improving SMEs business with electronic operations & processes”
img

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์
บริษัท TARAD.com ETDA's Partner

11:00-11:25 25 นาที Risk management with depth business data analytics
“ปิดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก”
img

คุณพุทธิพงษ์ จำเนียร

ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

11:25-11:50 25 นาที “Developing the digital transformation processes for business advantage”
พัฒนากระบวนการทางดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
img

คุณเปรมจิต อภิเมธีธำรง

DIGITAL APPLICATION OFFICER
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

11:50-12:10 20 นาที "Digital workflow for integrated business processes”
“ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ความพร้อมในการแข่งขัน”
img

คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์

ประธานกรรมการ
บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

14:25-14:50 25 นาที “Driving People & Digital Transformation to Future-Proof your Business”
เตรียมคนและปรับรูปแบบองค์กรธุรกิจให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล
img

คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล

ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

14:50-15:50 50 นาที “Digital SMEs Roadmap”
“สู่เส้นทางเอสเอ็มอีดิจิทัล”
img

คุณฐิติเดช ศรีมารยาท

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บมจ.เงินติดล้อ

img

คุณเรืองชาย สุพรรณพงศ์

ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการองค์กร
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

img

คุณบุญไทย แก้วโชติ

Head of Omni Commercial & Marketing
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด